Софтуер за управление на човешките ресурси "ГЛОБАЛ"

"Левъл Плюс" ООД създава, усъвършенства и предлага на Вашето внимание своя оригинален програмен продукт за управление на човешките ресурси "ГЛОБАЛ - Персонал и заплати", разработен от висококвалифицирани специалисти на фирмата.
Продуктът Ви дава комплексни и индивидуални решения за всеки вид дейност и всеки вид собственост.
"ГЛОБАЛ - Персонал и заплати" е успешно реализиран в над 800 търговски дружества, банкови и небанкови финансови институции с над 50 000 служители.

Описание

"ГЛОБАЛ" е автоматизирана система за отчитане на труда, работната заплата и управление на човешките ресурси в големи и малки фирми. Разработен е в два модула – "Персонал" и "Заплати". Съобразен е изцяло с Кодекса за Социално Осигуряване, Кодекса на Труда, Закона за Здравно Осигуряване и други законови и подзаконови нормативни документи.

Основни възможности на продукта:

 • Изграждане и поддържане на картотека на работещите по трудови и нетрудови договори
 • Формира и разпечатва трудови договори, граждански договори, договори за управление, допълнителни споразумения, заповеди за прекратяване на трудови взаимоотношения
 • Следи разполагаемия отпуск – платен и неплатен, формира и разпечатва молби и заповеди за отпуск, изчислява и контролира отпуските съгласно КТ, автоматично провизира неползвания платен отпуск
 • Автоматично изчислява и обработва всички видове обезщетения по КТ, КСО и Наредбата за елементите на трудовото възнаграждение
 • Обработва постоянни начисления по трудови договори
 • Обработва произволни потребителски начисления и удръжки
 • Изчислява всички данъчни задължения и видове облагания по ЗОДФЛ. Текущо следи и годишно преизчислява ДОД
 • Изчислява всички лични осигуровки
 • Въведени са НКИД, НКПД-2005 и ЕКАТТЕ (Единен Класификатор на Административно-Териториалните и Териториалните Единици в Република България)
 • Следи автоматичното изчисляване на осигурителните вноски в зависимост от Осигурителния праг на групите професии
 • Обработва заплащане в зависимост от организацията на труда – повременно, нормено, часово, по график
 • Автоматично изчислява и следи взаимоотношенията с фондовете, приети с Кодекса за Социално Осигуряване
 • Автоматично изчислява всички видове обезщетения за общо заболяване, бременност и раждане, трудова злополука, професионална болест, трудоустрояване
 • Следи заеми от банки, Позволява разплащане по дебитни карти, издадени от големите банки в България, включени в системата БОРИКА (ДСК, Булбанк, СЖ Експресбанк, ОББ, ПроКредитБанк, ПИБ, ПиреосБанк и други)
 • Формира и отпечатва седем вида ведомости и четири вида фишове за заплати. Справки за преводите по БОРИКА. Ведомости за аванси и авансов превод по БОРИКА
 • Начислява аванси
 • Следи разчетите със здравното осигуряване
 • Формира и отпечатва 14 вида рекапитулации в различни форми и подредби с включени параграфи за разчети с НАП и НОИ
 • Автоматизирана е връзката с програмните продукти на НАП и НОИ за Декларация 1, Декларация 6, Уведомления по чл.62 от КТ и Уведомления по чл.123 от КТ
 • Формира и отпечатва всички нормативно установени справки – за ДОД, за Бюрата по труда, за База болнични и др.
 • Формира и отпечатва над 40 справки за персонала, отпуските и болничните.
 • Формира и отпечатва над 60 справки за заплати, начисления, удръжки, провизии, нормени таблици и графици и др.

Ценова листа на софтуер от "Левъл Плюс" ООД

ПП "Глобал" Персонал и заплати - базова цена (инсталиране на продукта за една фирма на едно работно място-компютър) 600 лв. без ДДС
Следваща фирма на съществуващо работно място /без счетоводни кантори/ 300 лв. без ДДС
Месечна абонаментна такса за поддържане - в зависимост от персонала от 10% до 300% от МРЗ без ДДС
Първоначална настройка на фирми в счетоводни кантори - не по-малко от 10 фирми 40 лв. без ДДС за всяка фирма
Месечна абонаментна такса за счетоводни кантори - по договаряне не по-малко от 20% от МРЗ без ДДС
Прехвърляне/преместване/настройка/преинсталиране на ПП "Глобал" 150 лв. без ДДС
Възстановяване на база данни в резултат на грешка в хардуерната среда 150 лв. без ДДС
Преработка на данни за лица, рекапитулация, Декл.обр.1 и Декл.обр.6 по споразумение, но не по-малко от 20 лв. без ДДС за всеки месец
Индивидуално обучение за работа с ПП "Глобал" Персонал и заплати 200 лв. без ДДС
Висококвалифицирана помощ чрез отдалечен достъп за решаване на индивидуални казуси за фирми с прекратени договори 100 лв. без ДДС за всеки започнат час
Преработка на данни за лица, рекапитулация, Декл.обр.1 и Декл.обр.6 за месец от периода преди прекратяване на договора по споразумение, но не по-малко от 100 лв. без ДДС за всеки месец
Възстановяване/прехвърляне/преместване на база данни за фирми с прекратени договори 400 лв. без ДДС

Екрани на програмен продукт "ГЛОБАЛ"